Wyjaśnij pojęcie patologia rodziny

Pobierz

Za jej protoplastę uchodzi na wpół legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna.. Zachowania patologiczne towarzyszą człowiekowi .Zobacz 4 odpowiedzi na pytanie: jak wyjaśnicie pojęcie patologia?Patologia to "nauka o przyczynach chorób, mechanizmach ich rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach; obejmuje wiele nauk medycznych podstawowych, między innymi: mikrobiologię, serologię, immunologię, anatomię i fizjologię patologiczną, histopatologię.. lub całego społeczeństwa.. "patologia to zachowania, warunki łamiące normy społeczne, zwłaszcza w obszarze przemocy w rodzinie i nałogów (alkoholizm, narkomania), zwykle w sposób agresywny i bezwstydny; patologią nazywa się też środowisko funkcjonujące w takich warunkach Słownik synonimów tożsame znaczeniowo (zastępcze słowa) pogardliwie: patolaRodzina - grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo.. Wykorzystywano wówczas termin do określania działań ludzkich przeciwstawnych ideałom własności, solidarności rodzinnej i sąsiedzkiej, konserwatywnego porządku.patologia istniejąca wewnątrz rodziny obniża jakość życia jej członków i powoduje zagrożenie dla funkcjonowania rodziny jako całości.. Tak naprawdę, spotykamy się z nimi w różnych sytuacjach.Wg Słownika Wyrazów Obcych PWN patologia to 1) zjawiska społeczne będące zagrożeniem dla życia społecznego, jego porządku i rozwoju, np. przestępczość, alkoholizm, narkomania, 2) postawy i zachowania jednostek i grup, niezgodne z wartościami i normami danej kultury i społeczeństwa.Zgodnie z koncepcją rodziny jako systemu, kiedy jeden jej element (matka, ojciec lub ich związek) jest dysfunkcyjny, konsekwencje dotykają wszystkich jej członków..

2010-04-10 18:32:06; Co oznacza pojęcie: genesis?

Warto wspomnieć, iż latyfundia występują obecnie głównie w Ameryce Południowej, w takich krajach, jak Brazylia, czy Argentyna i są nastawione praktycznie na hodowlę.Osoby fizyczne wiąże z państwem instytucja obywatelstwa, którego nabycie może nastąpić poprzez fakt urodzenia się z rodziców będących obywatelami danego państwa (prawo krwi, np. w Polsce) lub urodzenia się na obszarze danego państwa (prawo ziemi, np. w Australii).. Tym Tym pokaż więcej.Latyfundium (w liczbie mnogiej latyfundia) - dawniej ogromna posiadłość ziemska należąca do określonej osoby, jej rodu czy kościoła - zwłaszcza w starożytnym Rzymie i średniowieczu.. Syn Piasta, Siemowit, (IX wiek) został księciem Polan.Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Wyjaśnij pojęcie ,,Empatia" Szkoła - zapytaj eksperta (1266) pathos - cierpienie, logos - nauka) początkowo był używany wyłącznie w medycynie.. Z pewnością nie ma jednej spójnej definicji, która by dobrze określiła, czym owa patologiczna rodzina jest.. Przynależność do państwa ma charakter przymusowy.W oparciu o wybraną teorię wyjaśnij, co decyduje o zdrowym/niezdrowym stylu życia (np. model zachowań zdrowotnych, koncepcja hierarchii wartości, psychologiczna teoria podejmowania decyzji).ierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku..

Rodzaje patologii społecznej: • patologia indywidualna, • patologia rodziny (małej grupy społecznej), • patologia struktur organizacyjnych.

Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych.. Patologia społeczna - niepożądane zjawiska, które mogą wywołać negatywne skutki w rozwoju danej społeczności.. Na przykład alkoholizm ojca negatywnie wpływa na relacje z matką, a te z kolei burzą poczucie bezpieczeństwa u dziecka i narażają je na długotrwały stres.Termin "patologia" (z grec.. Podstawowymi czynnikami przeobrażającymi rodzinę są zmiany: ogólnocywilizacyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe.. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to "najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo"Omów pojęcia: patologia społeczna (indywidualna, grupowa, instytucji), przestępczość, dewiacja (pozytywna, negatywna, pierwotna, wtórna), dezorganizacja, dezintegracja, nieprzystosowanie, niedostosowanie, wykolejenie społeczne, dysfunkcjonalność rodziny.. 2011-01-20 18:25:15; Wyjaśni pojęcie: 2012-02-08 20:01:57; Wyjaśnij pojęcie " Genesis " 2009-09-08 19:54:22; Wyjaśnij pojęcie "Sarmatyzm "2013-01-15 19:36:45; Wyjaśnij pojęcie,,trójporozumienie"?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt