Wypisz cztery charakterystyczne formy krasu podziemnego

Pobierz

Zjawiska krasowe to wszystkie procesy i formy, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne, występujące w obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych (wapieni, dolomitów, gipsu, kredy, soli).W wyniku tej działalności powstają formy krasowe na powierzchni i pod ziemią.. - pieczary.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. zyczyny i skutki powstania czynnego osuwiska.. Najlepsze rozwiązanie.. Formami krasu podziemnego są jaskinie, które powstają na skutek penetracji wód krasowych w skale.. Wymień charakterystyczne rośliny i zwierzęta występujące na Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej.. A. Zalesienie stoków wzgórza B. Dlugotrwale intensywne op;Do form krasowych należą doliny krasowe oraz liczne skałki, zwane ostńcami.. FORMY KRASU PODZIEMNEGO: - Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa - studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych) - ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi) - wywierzyska (miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię tzw. źródła krasowe)Podstawowymi, podziemnymi formami krasowymi są: jaskinie, korytarze, groty, studnie i kominy krasowe, komnaty, sale, pieczary, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty (kolumny), makarony, draperie, galerie, nacieki, perły jaskiniowe (pizolity).Określenie to pochodzi od płaskowyżu Kras, gdzie znajdują się charakterystyczne formy krasowe silnie rozwinięte w wapieniach..

.....wymień cztery formy krasu podziemnego..

na których przedstawiono krajobrazy charakterystyczne dla trzech miejsc położonychDokonując podziału form rzeźby wyróżnia się ; formy wklęsłe i wypukłe, naturalne (powstają podczas oddziaływania procesów naturalnych, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka) i sztuczne (na skutek działania człowieka), mikrorzeźbę (zaliczamy tutaj małe formy, na przykład elementy rzeźby krasowej, erozji wodnej) i makrorzeźbę (znaczne wielkości form).. Powstanie plaszczowiny.. Nazwa ostańce pochodzi stąd, że formy te, ze względu na większą odporność skał, nie uległy procesom, lecz ostały się.Wymień formy krasu powierzchniowego i podziemnego i podaj nazwę krainy w której występują zjawiska krasowe.. Question from @Vooday - Szkoła podstawowa - GeografiaKras - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.. Do form krasu powierzchniowego zaliczamy: żłobki krasowe, żebra krasowe, lejki krasowe, polja i mogoty.. Zgłoś nadużycie.. - korytarze, jaskinie, groty.. podziemnego: jaskinie, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, 300.. Spośród podziemnych form krasowych najbardziej charakterystyczne są: Jaskinie - groty skalne, powstałe w wyniku rozpuszczenia i wypłukania skał węglanowych przez wody płynące w szczelinach znajdujących się wewnątrz skalnego masywu.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;Na zdjęciu przedstawiono formy krasu podziemnego..

Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.su podziemnego.

Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.Wymień formy krasu powierzchniowego i podziemnego.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Do głównych form powierzchniowych należą:żłobki, żebra, lejki, doliny, jary, wąwozy, polia oraz mogoty.. Na zdjeciu przedstawiono formy kra Wypisz cztery charakterystyczne fol D. Pekanie écian budynku.. Pamiętaj, że stalaktyty, stalagmity i stalagnaty razem nazywane są jako "formy naciekowe".. Wymień te formy na przykładzie podręcznika str. 64 i 65 i wygugluj je, zapoznając się z tymi formami ze zdjęć.. Ich strome, czasem pionowe ściany osiągają wysokość nawet kilkudziesięciu metrów.. Bawełniany zamek Turecka góra Cal Dagi z daleka przypomina pole bawełny, dlatego miejscowość, nad którą sie wznosi, nazwano Pamukkale- 'bawełniany zamek'.Wyróżniono wietrzenie fizyczne (mechaniczne), chemiczne (np. kras) i biologiczne.. Wymień charakterystyczne rośliny i zwierzęta występujące na Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej.3.. Na terenie Polski były cztery glacjały, przedzielane interglacjałami; najstarsze to zlodowacenie Narwi- interglacjał .. podziemnego: jaskinie, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, 300.. Powszechne są róże formy krasu podziemnego, między innymi jaksinie.. powierzchniowy: ostańce skalne..

Przydatność 70% Cuda światowego krasu.

Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit.. Procesy krasowe polegają na rozpuszczaniu skał węglanowych (np. wapieni, dolomitów) przez wodę zawierającą dwutlenek węgla.. W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół rzeźby, pośród której można wyodrębnić formy krasu powierzchniowego, oraz formy krasu podziemnego.Powstają ze skał odpornych na procesy krasowe, w wyniku rozpuszczenia otaczających je skał krasowiejących.. Pisz czytelnie.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Pisz czytelnie.. Wielkie formy ukształtowania lądów i poziomego lądów rozróżnia formy ukształtowania pionowego wyjaśnia znaczenie terminów: depresja, kryptodepresja geologiczną wskazuje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i wybrane pasma górskie oraz depresje charakteryzuje i podaje przykłady wielkich form ukształtowania4.. Reforma 2019Do form krasowych należą doliny krasowe oraz liczne skałki, zwane ostańcami.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Procesy krasowe.. rmy krasu podziemnego uwidocznione na fotogr; ady deszczu.. W puste ramki należy wpisać następujące nazwy form krasu podziemnego: Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1..

Szczegółowo zjawiskiem krasu zajmuje się krasologia.

Proszę obejrzeć film lub skorzystać z podręcznika str. 118 (podstawowy i 232Wymień formy krasu powierzchniowego i podziemnego.. Proszę czekać.-mogoty FORMY KRASOWE PODZIEMNE: -Jaskinie i pieczary -stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa -studnie i kominy (rozszerzają sie ku dołowi) -korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych) -ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi) -wywierzyska (miejsce wypływu wodypodziemnejna powierzchnię tzw. źródła krasowe)4.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych procesów, a także obszar, na jakim te procesy i formy występują.. zbadaj skutki procesu krasu podziemnego; zbadaj podstawowe cechy gleby bielicowej; zbadaj następstwa działalności górniczej .. np. spośród podanych wyrażeń wybierz odpowiednie charakterystyczne dla roślinności łąkowej; wybierz elementy typowe charakteryzujące .. Niňo; wymień cztery obszary klęski ekologicznej; wymień .Częstochowskiej charakterystycznych dla tego regionu form rzeźby, które możemy podzielić na powierzchniowe i podziemne.. powierzchniowy: ostańce skalne.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Na fotografiach przedstawiono wybrane formy krasu powierzchniowego i podziemnego.. Źródło: Sala Pałacowa -Jaskinia Niedźwiedzia [fot. N. Mocek] Wypisz cztery charakterystyczne formy krasu podziemnego uwidocznione na fotografii.. 0 0. geo86 2.12.2010 (21:44) 1. stalaktyt 2. jaskinia krasowa 3. studnia krasowa 4. draperia naciekowa.Kras podziemny: - studnie i kominy krasowe.. Nazwa "kras" pochodzi od .Zadanie: wyjaśnij definicję form krasu powierzchniowego i podziemnego .. Zadanie jest zamknięte.. - nacieki.. Wymień zabytki Krakowa: -Wawel -Kościół Mariacki -Sukiennice 5.W pasie wyżyn leżą 2 parki narodowe: - Ojcowski PN - Roztoczański PN 6.np.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt